Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۱ رومی: ۲۱ مایس ۱۴۳۹ خضر: ۲۹
۱۴ ذی القعده ۱۴۴۴

۳ جون (ژوئن) سال ۲۰۲۳ میلادی
۱۳
جوزا
خرداد
۱۴۰۲
شنبه
۷۵ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۹۰

هر زن كه شوهر خود را هفت روز خدمت كند هفت در دوزخ را حق تعالی بر وی در بندد و هشت در بهشت را بر وی بكشاید تا از هر در كه خواهد به بهشت درآید.

(حدیث شریف)

قبول زبان تركی بعنوان زبان رسمی توسط دولت سلجوقی (تركیه) ۱۲۷۷ میلادی

گذر تركها به روملی ۱۳۵۴ میلادی - وفات آنتونی كوئین ۲۰۰۱ میلادی