لیست ایالت, شهرستان (ولایت), منطقه
A
B
Ç
C
Ç
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
I
İ
I
İ
I
İ
K
M
N
Ö
O
P
R
S
Ş
S
Ş
S
Ş
S
Ş
S
Ş
S
Ş
S
Ş
S
Ş
S
Ş
S
T
U
Ü
U
Ü
V
Y
Z