وقت ساعت قبله:

وقت ساعت قبله:

به خط راستیکه در بالای نقشه از یک شهر تا به شهر مکه کشیده شود (خط قبله) گفته می شود. این خط، استقامت قبله را نشان می دهد. هنگامیکه خورشید بر روی این خط قرار می گیرد، (وقت ساعت قبله) می شود. آن کسی که در وقت ساعت قبله به طرف آفتاب متمایل شود، بطرف قبله متمایل شده است.