Untitled Document

در ذكر شب نیمه شعبان

یعنی شب برآت و وظایف عبادات و خیر و بركات كه درین شب میباشد و فضیلت صوم شعبان قوله تعالـی بسم الله الرحمن الرحیم حم والكتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مباركة الایه در تلخیص كــَواشی می آید كه حق تعالـی قسم یاد كرد بجسم و بكتاب مبین كه فرستادیم قرآن را در شب با بركت و آن شب قدرست كه بفرستاد دران قرآن را از لوح محفوظ از آسمان هفتم بسوی آسمان دنیا پس فرود آورد آن را جبرائیل در بست سال یا در بست وسه سال بعضی گفته اند این لیلة مباركة شب نیمه شعبان است و لیلة مباركة نام نهاده شد این شب را از برای كثرت خیر آن و بركت دران بر عالمیان و لیلة البراءة والصك نام نهاده شد از برای آنكه حق تعالـی درین شب بفرماید برات آزادی نویسند از برای بندگان مؤمن وی در حدیث ست كه بیامرزد حق تعالـی همه مسلمانان را درین شب الا كاهن یا ساحر یا مدمن خمر را یا عاق در والدین را یا مصر بر زنا را یعنی این پنج طائفه را نیامرزد انا كنا منذرین بدرستیكه ما كه خداوندیم بیم كننده ایم كافرانرا بعذاب فیها یفرق كل امر حكیم در شب قدر یا شب براءق جدا كرده میشود و نوشته میشود از لوح محفوظ هر امری كه حكم كرده شد بوقوع او از خیر و شر و اجل و رزق و هر چه واقع شدنی است و بودنی از سال تا بسال

شب مبارک برآت

شب پانزدهم ماه شعبان است. یعنی شب ما بین چهاردهمین و پانزدهمین روز ماه شعبان می باشد. خداوند متعال قبل از آنكه هیچ چیز را نیافریده بود، همه چیز را در ازل تقدیر نمود و خواست (اراده كرد). از اینها، هر چیزی را كه در یک سال اتفاق خواهد افتاد، در این شب به فرشتگان خبر میدهد. قرآن كریم در این شب به لوح محفوظ نازل شد. رسول الله "صلی الله علیه وسلم" در این شب بسیار عبادت و دعا می نمودند.