Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۲۰ مایس ۱۴۳۶ خضر: ۲۸
۱۰ شوال ۱۴۴۱

۲ جون (ژوئن) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۳
جوزا
خرداد
۱۳۹۹
سه شنبه
۷۵ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۹۱

سوگند بخداوند كه اینک یک مرد بتو راه راست یابد یعنی از علم تو مستفید گردد بهتر بود مر ترا ازان كه همه شتران سرخ موی دنیا ترا باشد.

(حدیث شریف)

بلغارستان ۳۲۰,۰۰۰ ترک را از مرز بیرون راند ۱۹۸۹ میلادی