Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۹ رومی: ۱۵ ایلول ۱۴۳۶ خضر: ۱۴۶
۱۱ صفر ۱۴۴۲

۲۸ سپتمبر (سپتامبر) سال ۲۰۲۰ میلادی
۷
میزان
مهر
۱۳۹۹
دوشنبه
۱۹۳ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۷۳

حساب خود را قبل از مرگ بكنید! برای عفو گناهان خود توبه كنید.

(حاجی بایرام ولی رحمة الله تعالی علیه)