Untitled Document

اسرار زكوة دادن - ۳

سرّ سوم شكر نعمت است، كه مال نعمتی است، چون در حق مؤمن سبب راحت دنیا و آخرت باشد، پس چنانكه نماز و حج و روزه شكر نعمت تن است، زكوة شكر نعمت مالست: تا چون خود را بی نیاز بیند بدین نعمت، و مسلمانی دیگر را همچون خود درمانده بیند، با خود گوید: «او نیز بندهٔ خدایست همچون من، شكر آنرا كه مرا از وی بی نیاز كرد و او را محتاج من كرد، با او رفقی [مدارا و مهربانی] كنم، كه این از من بشبی برود - اگر تقصیر كنم - و مرا بصفت او گردانند، و او را بصفت من».پس هر كسی باید كه این اسرار بداند تا عبادت او صورت بی معنی نباشد.

صلوات شریفه خواندن

اگر كسی در روز جمعه بسیار صلوات شریف بخواند، حق تعالٰی صد حاجت آن شخص را روا می دارد، سی از آن حاجت در دنیا و هفتاد در آخرت می باشد.

پیامبر ما «علیه السلام» فرمودند كه: (هر كسی كه در یک روز [با فكر كردن به معنی اش] صلوات شریف بخواند، در روز قیامت از گرمای خورشید نجات یافته، در سایهٔ عرش همراه با من می باشد. و هر كس برای من یک صلوات شریف بخواند، فرشتگان رحمت، برای عفو و بخشش گناهان او دعا و استغفار می كنند). برای رسول الله «صلی الله علیه وسلم» بسیار صلوات شریف بیاور! زیرا در یک حدیث شریف فرمود كه: (حیف بر كسانی كه در نزدش اسم من تلفظ شود و وی بر من صلوات نفرستند. و نیز حیف باد بر كسی كه به ماه رمضان شریف واصل شود، ولی آنرا با كمال تعظیم استقبال نكرده راضی نكند ویا كسی كه به پدر یا مادر خود و یا هر دوی آنها ملاقی شود، اما رضای آنها را نگیرد).