Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۹ رومی: ۱۶ ایلول ۱۴۳۶ خضر: ۱۴۷
۱۲ صفر ۱۴۴۲

۲۹ سپتمبر (سپتامبر) سال ۲۰۲۰ میلادی
۸
میزان
مهر
۱۳۹۹
سه شنبه
۱۹۴ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۷۲

در خانه ات نماز فراوان بخوان كه خیر و بركت آن زیاد شود. به كسیكه از امت من هستند بهم رسیدی سلام بده كه ثواب تو افزون شود.

(حدیث شریف)

فتح قلعه اینه بختی ۱۴۹۹ میلادی - جنگ طرابلس غرب ۱۹۱۱ میلادی

زمان كشیدن آب (قطع كردن آب) از درختان