Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۸ رومی: ۲۰ مارت ۱۴۳۶ قاسم: ۱۴۷
۹ شعبان ۱۴۴۱

۲ اپریل (آوریل) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۴
حمل
فروردین
۱۳۹۹
پنج شنبه
۱۴ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۵۲

هیچ مسلمانی نباشد كه گناهی كند پس ازان وضو سازد و دو ركعت نماز بگذارد و از خداوند تعالی آمرزش خواهد از برای آن گناه آمرزیده شود آن گناه وی.

(حدیث شریف)

روز آگاهی جهانی اوتیسم

موقع باز شدن گلها و آواز بلبل ها - وفات احمد وفیق پاشا ۱۸۹۱ میلادی