Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۹ رومی: ۱۸ ایلول ۱۴۳۶ خضر: ۱۴۹
۱۴ صفر ۱۴۴۲

۱ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۲۰ میلادی
۱۰
میزان
مهر
۱۳۹۹
پنج شنبه
۱۹۶ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۷۰

بهترین انسانها، با تقواترین آنهاست.

(حدیث شریف)

روز جهانی سالمندان - هفته مساجد جامع و امام ها

روز جهانی معماری - روز جهانی كودک